Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Mölndals Golfklubb

Stiftad den 29 mars 1979, Antagna den 6 mars 1980. Fastställda den 13 maj 1980 av årsmötet. Ändrade den 11 mars 1987, 30 november 1991, 5 november 1992, 27 november 1993, 25 november 1995, 9 januari 1999, 29 november 2003, 15 mars 2008, 22 november 2008, 19 mars 2011, 13 april 2013 och 19 december 2015.

Idrottens mål och inriktning

Definition: Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning: Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så att den blir tillgänglig för alla dem som önskar utöva den. Idrott skall organiseras enligt demokratiska ­principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensam­ma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål: Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel på en golfbana i Mölndals kommun i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort: Föreningen har sin hemort i Mölndal.

§ 1 Medlemskap
Medlem är den som innehar en spelrätt och har beviljats inträde i klubben. Med­lem­skap får vägras endast om särskilda skäl före­ligger, såsom hänsyn till arten av eller syftet med klubbens verk­sam­het eller till annan vä­gan­de omständighet. Be­slut som innebär att medlemskap vägras skall fattas av Sty­relsen.

Spelrätten kan vara A: Överlåtelsebar, eller B: Utan äganderätt. Juniorer erhåller normalt B-spelrätter enligt villkor som beslutas på årsmöte. Medlem som vid övergång från junioråldern fullgör grundläggande militärtjänstgöring får under den tiden fortsätta med sin B-spelrätt. Med­lem som vid övergång från junioråldern, eller från mili­tär­tjänst­gör­ing en­ligt ovan, heltids­stude­rar får också fortsät­ta med sin B-spel­rätt upp till 25 års ålder.

Greenfeemedlemmar, anställda, och sponsorer erhåller också nor­malt B-spelrätter enligt villkor som Styrelsen fastställer. Styrelsen äger också rätt att ut­färda B-spelrätt till ett begränsat antal elit­spelare.

Spelrätten är personlig. Styrelsen har möj­lig­het att meddela undantag från denna regel. Genom beslut av årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till hedersmedlem i klubben.

§ 2 Utträde
Generell regel för medlem med A-spelrätt: Medlem är omedelbart skild från klubben när äganderätten till medlems A-spelrätt övergår antingen genom överlåtelse till annan person som sökt och beviljats inträde i klubben eller genom överlämnande till klubben såsom gåva före den 1 oktober eller genom förverkan. Inga avgifter debiteras för nästkommande år.

Undantag från generell regel: Medlem med A-spelrätt som under perioden 1 oktober - 30 november skriftligen anmäler sitt utträde ur klubben är omedelbart skild från klubben men betalningsskyldigheten för nästkommande års Spelrättsavgift kvarstår. Om A-spelrätten inte överlåtits till ny medlem före 1 oktober nästkommande år övergår den till klubben såsom gåva.

Medlem med B-spelrätt som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen, varvid spelrätten återgår till klubben och medlemmen är omedelbart skild från klubben.

Har medlem ej, senast 30 dagar efter skriftlig anmodan, erlagt årsavgiften är spelrätten förverkad. Medlem vars spelrätt förverkas på detta sätt skall anses ha utträtt frivilligt ur klubben. Klubben disponerar spelrätten för försäljning. Intäkterna från försäljningen återbetalas till den före detta A-spelrättsinnehavaren efter avdrag av eventuella skulder till klubben.

Om intäkterna vid försäljningen understiger skulderna till klubben skall restskulden omedelbart regleras.
Styrelsen kan meddela anstånd med erläggande av avgifter.

§ 3 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än vad som ovan stadgas i § 2, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss, av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) yttra sig i ärendet. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Beslutet om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i § 79 punkt 1 och § 80 i RF:s stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får klubben ej kräva den uteslutne medlemmen på stadgade avgifter.

Klubben disponerar efter uteslutning spelrätten för försäljning. Intäkterna från försälj­ningen återbetalas till den före detta A-spelrättsinnehavaren efter avdrag av eventuella skulder till klubben. Om intäkterna vid försäljningen understiger skulderna till klubben skall restskulden omedelbart regleras.

§ 4 Medlem
Medlem har rätt att delta i klubbens angelägenheter vid möten och andra samman­komster som anordnas för medlemmarna, har rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter, skall följa klubbens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattas av organ inom klubben, har ej rätt till andel i klubbens behållning vid upplösning av klubben.

§ 5 Avgifter
Medlem skall betala de avgifter som bestämts av Årsmötet. Hedersmedlem är befriad från avgifter. Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

§ 6 Medlems deltagande i tävlingar
Medlem har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen äger rum utanför Sverige krävs medgivande även från Svenska Golfförbundet. Är arrangören inte ansluten till SGF, får medlemmen delta endast om SGF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

§ 7 Styrelsen
Klubbens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall - inom ramen för RF:s, SGF:s och dess stadgar - verka för klubbens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger Styrelsen att
· tillse att för klubben bindande regler iakttas
· verkställa av Årsmötet eller annat allmänt möte fattade beslut
· planera, leda och fördela arbetet inom klubben och ansvara för och förvalta klubbens medel
· förbereda Årsmötet och annat allmänt möte.

§ 8 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande och 4-9 ledamöter. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i styrelsen stadgas i §9 Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar. Styrelsen får inom sig utse ett Arbetsutskott (AU). AU får ej ha majoritet i styrelsen. Styrelsens ordförande är ordförande i AU.

§ 9 Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöter väljs av Årsmötet för tid som sägs i § 18 bland klubbens röstberätti­gade medlemmar. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare samt övriga funktioner nödvändiga för verksamheten.

§ 10 Firmateckning
Klubbens firma tecknas, förutom av Styrelsen, av den eller de Styrelsen därtill utser.

§ 11 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst halva antalet ledamöter så begär. Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrelse­ledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas vid sammanträdet. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid sam­manträde skall protokoll föras. Vad ovan stadgas skall även gälla AU-sammanträden.

§ 12 Styrelsens arbetsuppgifter
Ordföranden är klubbens officielle representant. Ordföranden leder Styrelsens och Arbetsutskottets förhandlingar och arbete. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande.

§ 13 Räkenskapsår
Räkenskapsåret och klubbens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§ 14 Revision
Styrelsen skall avlämna årsredovisning senast 1 månad före Årsmötet. Därutöver äger revisorerna ta del av föreningens räkenskaper, mötes- och styrelseprotokoll, med­lemsmatrikel och övriga handlingar, när de så önskar. Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för sistförflutna räkenskapsår samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

15 § TIDPUNKT, KALLELSE
Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmöte hålls före december månads utgång. Vårmöte hålls före april månads utgång. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.

Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall senast 30 dagar före mötet meddelas medlemmarna via e-post samt anslås på klubbens anslags­tavla och hemsida.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall i förekommande fall, senast 14 dagar före höst- respektive vårmöte finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och skall tillhandahållas på mötet.

§ 16 Rösträtt
Rösträtt på Årsmötet har medlem, som erlagt till betalning förfallna avgifter och under året fyller minst 15 år samt hedersmedlemmar. Rösträtten är person­lig men kan förvaltas av ombud vid Årsmötet. Ett ombud kan endast företräda en medlem. Medlem, som inte har rösträtt, äger yttranderätt och förslagsrätt.

§ 17 Beslutsförhet
Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

18 § Ärenden vid årsmöte
Vid höstmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
7. Fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
Val av:
a klubbens ordförande för en tid av (2) år;
b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år;
c (2) revisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
e (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
8. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem senast den 1 oktober.
9. Övriga frågor (information och diskussion).

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1-5. Samma som vid höstmöte
6. a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhets­året,
b Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räken­skapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets- och räkenskapsåret.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott re­spektive underskott i enlighet med balansräk­ningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem senast den 1 februari.
11. Övriga frågor (information och diskussion).

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

§ 19 Extra Årsmöte
Styrelsen får kalla klubbens medlemmar till extra årsmöte, när den finner att ett sådant möte behövs. Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, samt när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar. Underlåter Styrelsen att tillmötesgå begäran om extra möte, får den som krävt mötet kalla till mötet.

Kallelse jämte föredragningslista för extra möte meddelas medlemmarna senast 7 dagar före mötet via e-post samt anslås på klubbens anslagstavla och hemsida. Vid extramöte får endast i föredragningslistan upptaget ärende avgöras.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsförhet vid ett sådant möte gäller vad som stadgats i §16 och §17.

§ 20 Beslut, omröstning
Beslut fattas med acklamation (d v s med ja eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Med undantag för de i § 22 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att personval skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser person­val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden, om han är röstberättigad. Är han ej röstberättigad avgör lotten. Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 21 Valberedning
Valberedning skall bestå av ordförande och 2 övriga ledamöter. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till styrelsen överlämna sitt förslag.

§ 22 Stadgeändring
För bifall till ändring av dessa stadgar eller till upplösning av klubben krävs beslut av Årsmötet med minst 2/3 av antalet angivna röster.

§ 23 Upplösning
I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens behållna tillgångar skall användas till bestämt idrottsbefrämjande ändamål inom Mölndals kommun. Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar skall omedelbart delges SGF.

§ 24 Övrigt
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt SGF:s stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordförande skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.